Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Jak przygotować się do wprowadzenia GDPR/RODO w placówce oświatowej – szkoły, przedszkola, żłobki

Bardzo wiele słyszy się ostatnio o zmianach w systemie ochrony danych osobowych, które wchodzą od maja br. w życie. Jednak należy pamiętać, że te zmiany mają wpływ na tajemnicę przedsiębiorstwa i ochronę jej zasobów oraz baz, a nie tylko na ochronę jej klientów. Ochrona danych osobowych powinna być istotna nie tylko jako ochrona przed grożącym firmom ogromnym karom sięgającym 20 mln zł, ale przede wszystkim jako element szerszego aspektu działania firmy i jej bezpieczeństwa na rynku.

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie ochrony firmy. Omówienie procedury wdrożenia zmian w ramach RODO oraz jak przygotować się do wdrożenia wymogów GDPR/RODO

METODY

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu wraz z prezentacją multimedialną według programu szkolenia, oraz warsztatu w postaci rozwiązywania problemów z zakresu ochrony danych osobowych w placówce oświatowej na przykładach. Szkolenie zawiera również panel pytań i odpowiedzi, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu, w tym na pytania przekazane przez placówkę do organizatora szkolenia przed planowanym terminem.

PROGRAM

7 godzin zegarowych
1. Wprowadzenie do zmian w ramach GDPR/RODO od 25.05.2018 r.
2. Wyjaśnienie zagadnień w praktyce dotyczących zmian w zakresie ochrony danych osobowych w szkolnictwie.
3. Omówienie procedury wdrożenia zmian w ramach RODO w placówce oświatowej (zasady szkoleń dla pracowników, prowadzenia bieżącej dokumentacji, ustalenie zakresów kompetencji w obszarze ochrony danych osobowych przez kadrę placówki oświatowej).
4. Jak przygotować się do wdrożenia wymogów GDPR/RODO w ramach prowadzonej placówki oświatowej – program szkolenia dedykowany jest dla konkretnego placówki, z uwzględnieniem zapytań i wniosków placówki przedstawionych organizatorowi szkolenia przed planowanym szkoleniem.
5. GDPR/RODO a wymogi dla placówki oświatowej z podziałem informacji dla ABI, kadry zarządzającej, grona pedagogicznego.
6. Konsekwencje prawne niewdrożenia zmian do 25.05.2018 r.

KORZYŚCI

• uwzględnienie wszystkich składników bezpieczeństwa, w tym danych osobowych
• zwiększenie świadomości zagrożeń i ich identyfikacja
• możliwość przeciwdziałania zagrożeniom w instytucji.

KOMPETENCJE

Uczestnik po zakończeniu kursu:
Obszar Wiedza:
• uczestnik definiuje pojęcia i zasady z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnicy i bezpieczeństwa, informacji niejawnych
• uczestnik wymienia procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze ochrony danych osobowych, tajemnicy i bezpieczeństwa, informacji niejawnych
• uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość praw osób, których dane są przetwarzane, wraz z zasadami ich ochrony
Obszar Umiejętności:
• uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
• podaje podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, tajemnicy instytucji, informacji niejawnych
• uczestnik rozpoznaje instytucje i rozwiązania krajowe i unijne w zakresie ochrony danych osobowych
• uczestnik śledzi na bieżąco zmiany w zakresie działań podejmowanych przez instytucje państwowe
Obszar Kompetencje społeczne:
• uczestnik myśli analitycznie
• uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów
• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces przetwarzania danych, tajemnicy i bezpieczeństwa instytucji, informacji niejawnych
• uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.

PROWADZĄCY

Anna Giercarz – Radca prawny prowadząca kancelarię prawną we Wrocławiu i Zielonej Górze, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców.
Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zyskała dzięki obsłudze banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz branży e-commerce.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych dla firm i jednostek samorządowych. Doradza również klientom międzynarodowym – w języku włoskim i francuskim.
Współpracuje w ramach swojej kancelarii z kancelariami niemieckimi, francuskimi i włoskimi.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych;
• dyrektorzy
• kierownicy
• nauczyciele
• psycholodzy

ORGANIZACJA

1.Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• materiały szkoleniowe
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY