Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Dotacje dla branży HoReCa

Dotacje dla restauracji i hoteli, turystyki i kultury

Z początkiem 2024 r. ruszy nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z branż: hotele i restauracje (HoReCa), turystyka i kultura.

Celem konkursu finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy będzie unowocześnienie lub dywersyfikacja działalności prowadzonej przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach dotkniętych skutkami pandemii covid-19.
Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji, gdzie:

dofinansowanie wynosi do 90% (pomoc de minimis)

minimalna kwota dotacji: 50 tys. PLN

maksymalna kwota dotacji: 540 tys. PLN


Kluczowe kryteria

 • spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w 2020 lub 2021 roku liczonych rok do roku, w porównaniu z 2019 lub 2020 r. w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.
 • rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku
 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

Projekt jest kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Kody PKD kwalifikujące do ubiegania się o dotację:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych,
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów,
 • 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Na co będzie można pozyskać dotacje?

Przedmiotem dotacji będą projekty, które mają na celu rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

 •  inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. na roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,
 •  inwestycje związane z zieloną transformacją,
 • inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 •  inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 •  podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
 • usługi rozwojowe w tym np.: opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.

Na dzień złożenia wniosku Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru: CEIDG lub KRS.

Jakie instytucje będą przyjmować wnioski o dotacje dla sektora HoReCa?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z początkiem roku rozstrzygnęła konkurs na operatorów regionalnych dotacji dla sektora HoReCa, turystyka i kultura. Wybranych zostało pięć instytucji, które będą pełniły rolę operatorów prowadzących konkursy o dotacje dla przedsiębiorstw branż HoReCa, turystyka i kultura.

Region nr 1 – województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Region nr 2 – województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.)

Region nr 3 – województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Region nr 4 – województwa: łódzkie, opolskie, śląskie – Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

Region nr 5 – województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Należy mieć na uwadze, że szczegółowe wytyczne, regulaminy konkursu, wzór wniosku itp. zostaną udostępnione przez Operatorów w I kwartale 2024 r. – wówczas będziemy mogli odpowiedzieć wiążąco na wszystkie Państwa pytania. Biorąc jednak pod uwagę duże zainteresowanie branży dotacjami na rozwój, chcielibyśmy już teraz zarezerwować czas na obsługę Państwa Firm. Zachęcamy do kontaktu, aby poznać Państwa potrzeby i przedstawić ofertę współpracy – tel. 697 712 771, e-mail: projekty@profiteogroup.pl.