Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Kierunek zmiana

Kierunek zmiana

Cel projektu

Celem projektu „Kierunek zmiana” jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 r.ż., w tym: 12 osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie powiatów międzyrzeckiego i strzelecko-drezdeneckiego od 02.2022 do 06.2023 r. poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.

Projekt obejmie wsparciem uczestników z 2 powiatów woj.lubuskiego:

  • międzyrzeckiego
  • strzelecko-drezdeneckiego

Projekt to połączenie:

  • standardowych form wsparcia – nastawionych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy
  • innowacyjnej „Metody Pomosty” stwarzającej możliwość budowania kapitału społecznego uczestników projektu i realizacji ciekawych działań (mini-projektów) z wykorzystaniem mini-grantów na rzecz i z udziałem środowiska lokalnego uczestników.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

Zad. 1. DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zad. 2. ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W OPARCIU O INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Zad. 3. SZKOLENIA ZAWODOWE

Zad. 4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wzrost kapitału społecznego uczestników projektu, zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz motywacji do działania i wyznaczania własnych celów życiowych i osobistych, a finalnie zatrudnienie osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 857 143,85 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 728 572,27 zł

Liderem projektu jest Instutut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o., partnerem w projekcie jest Profiteo Group.

Wszystkie informacje, dokumenty rekrutacyjne i aktualności dotyczące projektu dostępne są na stronie www.kierunekzmianalubuskie.instytutbs.eu


06.05.2022 Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Kierunek zmiana”, realizowanego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, poszukujemy dostawcy następujących usług:

1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (przeprowadzenie indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestników projektu) obejmującej wywiad psychologiczny oraz wywiad doradcy zawodowego dla łącznie 60 uczestników projektu w wymiarze 5 godzin na osobę (2,5 godz. wywiad psychologiczny, 2,5 godz. wywiad doradcy zawodowego); razem 300 godzin wywiadu. Osoby zaangażowane do realizacji usług powinny dysponować wykształceniem kierunkowym oraz minimum 2-letnim doświadczeniem w realizacji usług,

2. Wynajem sal na wywiady indywidualne z uczestnikami projektu w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Rozwoju w wymiarze 5 godz na osobę, dla łącznie 60 uczestników projektu; razem 300 godzin najmu sal. Sale powinny gwarantować odpowiednie warunki świadczenia usługi wywiadów z uczestikami projektu, być zlokalizowane w powiatach strzelecko-drezdeneckim oraz międzyrzeckim oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji ww usług na obszarze powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz międzyrzeckiego. Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe zawierających oddzielnie kwoty za zadanie 1 oraz zadanie 2 wraz z podaniem ceny netto i brutto usługi. Prosimy o dostarczenie odpowiedzi do biura Profiteo Group lub odpowiedź drogą mailową na adres biuro@profiteogroup.pl lub pocztą tradycyjną do dnia 13 maja 2022 r. do godziny 11.00.