Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów
Szkolenia, doradztwo, projekty UE – z zaangażowaniem wspieramy rozwój naszych Klientów

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Profiteo Group Jaroslaw Nieradka z siedzibą w Zielonej Górze (65-211), ul. Ceglana 25/1, NIP: 929 145 88 42, zwana dalej Administratorem.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową na adres: biuro@profiteogroup.pl

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU?

Administrator przetwarza dane osobowe związane z prowadzoną działalnością, tj.:

ZGODA: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przed jej cofnięciem.

OFERTOWANIE I UMOWA: w celu zawarcia i/lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

OBOWIĄZEK PRAWNY: w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c), w zakresie realizacji obowiązków ustawowych, w tym przepisów o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych.

UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań statystycznych, raportowania wewnętrznego, archiwizacji, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, marketingu bezpośredniego.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji celów, w których są wykorzystywane, w sposób opisany w pkt. 3., w szczególności zgodnie z prawem oraz czas przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem.

Informujemy, że Państwa dane możemy pozyskiwać z bazy danych GUS, CEIDG i KRS, a także z Państwa stron internetowych bądź innych powszechnie dostępnych źródeł.

DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. w przypadku pozyskania zgód, prowadzenia przez Państwa korespondencji, woli zawarcia umowy/usługi), ale bywa także konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz w celu zawarcia/realizacji umów.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim, w szczególności organom bądź osobom/podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów lub w razie uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych wiąże się głównie z wykorzystaniem przez Administratora podmiotów, będących odbiorcami danych, świadczących usługi w zakresie dostawy mediów, obsługi informatycznej, hostingowej, doradczej, księgowej czy szkoleniowej.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Unii Europejskiej.

JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.